algemene voorwaarden

Vanaf 1 maart 2014 zijn in de branche kinderopvang Algemene Voorwaarden van kracht. Per 1 januari 2016 zijn deze herzien, ZieZaZo hanteert deze Algemene Voorwaarden 2016 en Aanvullende Avw ZieZaZo Deze vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang en zijn van toepassing op alle contracten van ZieZaZo en LoKoWo.

Zijn er vragen, problemen of klachten? Bel ons gerust op  030-6666447 om met ons in gesprek te gaan. 

Organisatie ZieZaZo heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris / locatiemanager. Zij is te bereiken per email: kdv@ziezazo.com. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier:  www.degeschillencommissie.nl

Kinderdagverblijf ZieZaZo is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder LRK nummer 499368228. Open via de website van het LRK het inspectierapport voor kinderdagverblijf ZieZaZo.

Bso ZieZaZo is ingeschreven onder LRK nummer 820342919. Open via de website van het LRK het inspectierapport voor bso ZieZaZo.